FAL monumento
monunmento calle 8
direccion calle ocho
monumento kendall fal
plazoleta

fotoB26enTamiamitamiami monumento